I N F O R M A C I J A

I N F O R M A C I J A

Dana 23.07.2020. godine održana je 4. (XXIX) sednica Odbora za bezbednost i zdravlje na radu CARNEX d.o.o. Industrija mesa iz Vrbasa (skr. Odbor za BZR).

Sednica je je održana kao video konferencija, a predsedavao je Stanko Milić, predsednik Odbora i predstavnik zaposlenih u Odboru. Osim članova Odbora za BZR, sednici su prisustvovali/učestvovali i direktor CARNEX-a Mohan Shrestha, Tamara Penjić – Izvršni direktor IM, Biljana Savić – Direktor sektora za pravne poslove i ljudske resurse, Marija Jekić – Senior biznis partner iz službe ljudskih resursa i predsednici sindikata NEZAVISNOST CARNEX i SAMOSTALNI SINDIKAT CARNEX. Sastanku nisu prisustvovali ni članovi Odbora ni predsednik sindikata Radnički Sloga.

Na dnevnom redu  su bile sledeće teme : 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne 3. sednice Odbora za BZR CARNEX d.o.o. Vrbas održane 30.01.2020.godine 2. Mere koje krizni štab sprovodi u cilju zaštite radnika i poslovanja u toku epidemije 3. Obrazac za prijavu potencijalne opasnosti i početak njegove primene (near miss) 4. Informacija o realizaciji ukazivanja i predloga za smanjenje i eliminisanje rizika koji su izneti na 3. sednici Odbora (i uneti u zapisnik)

Direktor i prisutni predstavnici menadžmenta su ukazali da je, povodom epidemije Covid-19, u CARNEX-u za sada stabilna situacija, da je krizni štab CARNEX-a blagovremeno preduzeo preventivne i druge mere, a da su sve dosadašnje odluke donete u cilju primene preventivnih mera zaštite zaposlenih, ali i da se proaktivno deluje. Na osnovu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje projave i širenja epidemije zaraznih bolesti („Sl.gl. RS 94/2020), poslodavac je doneo novi detaljan Plan primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti koji je sastavni deo Akta o proceni rizika. Od posebnog je značaja to što je u CARNEX-u realizovana sertifikacija standarda ISO 45001.

Predstavnici sindikata i zaposlenih u Odboru za BZR su istakli da je za sve vreme trajanja epidemije neophodna intezivnija komunikacija rukovodilaca i zaposlenih, a postignuta je saglasnost da je neophodno održavati povećan nivo odgovornosti i poverenja na svim nivoima.

U skladu sa zahtevom predstavnika zaposlenih sa 3. (XXVIII) sastanka Odbora za BZR, Milan Srdanović, koordinator za BZR je obrazložio sadržinu prijave potencijalne opasnosti (near miss). Odbor za BZR se složio sa predloženom formom i dogovoreno je da se u cilju preventivnog delovanja na povrede na radu i oboljenja, ovaj obrazac što pre dostavi svakom zaposlenom.

Koordinator za BZR je izneo informaciju o realizaciji ukazivanja i predloga za smanjenje i eliminisanje rizika koji su izneti na 3. (XXVIII) sednici Odbora :

  • Prihvaćene su primedbe i predlozi predstavnika zaposlenih u vezi sa Izveštajem o radu službe za BZR za 2019. i iste će biti implementirane u Izveštaj o radu za 2020.
  • Izvestio je o preduzetim merama kojima su realizovani konkretni predlozi članova Odbora za otklanjanje nedostataka u cilju smanjivanja i eliminisanju rizika (unutrašnji saobraćaj, sistemi za rashlađivanje i provetravanje, organizacija rada na svinjogojskoj farmi  itd.)

U Vrbasu 29.07.2020.

No Comments

Post a Comment